Při nákupu nad 500 Kč Zásilkovna a Balíkovna - doprava ZDARMA. PPL výdejní místa pouze za 29 Kč!

Ob. podmínky

 

Platné pro všechny obchody uskutečněné od 19.4. 2016

Tyto podmínky upravující vzájemné vztahy  tj.  práva a povinnosti smluvních stran vznikající při  uzavření kupní smlouvy v rámci prodeje v tomto internetovém obchodě, tj. prodávajícího a kupujícího.

Vymezení základních pojmů
Prodávajícím se rozumí vždy:
Podnikatel: ENII-trade, s.r.o.

Sídlem: Vodní 111, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 27668762

Veden v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 50408

Tel: + 420 572 501 893

Email: eniicz@eniinails.com

Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému prodávajícím v internetovém e-shopu na adrese https://www.enii-nails.cz/ nehledě na to, zda je kupujícím podnikatel či spotřebitel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 občanského zákoníku, dále jen  OZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (§ 420 odst. 2 OZ). Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami OZ.
Uzavření kupní smlouvy
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail,  ve kterém zašle prodávající kupujícímu plný text těchto obchodních podmínek, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Zboží lze v internetovém obchodě prodávajícího objednávat nepřetržitě. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Při sestavování objednávky má kupující možnost se seznámit s označením zboží, jeho popisem, jeho hlavními vlastnostmi, cenou zboží nebo služby, případně způsobem jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění a náklady na dodání zboží. Celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Technickými kroky směřujícími k odeslání objednávky jsou následující: výběr zboží, určení jeho množství a druhu zboží, např. dle barvy, odstínu apod., určení způsobu platby zboží, určení způsobu dodávky zboží, kontrola objednávky a celkové ceny objednávky před jejím odesláním, možnost seznámit se podrobně s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, uvedení údajů kupujícího, odeslání objednávky.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Aktuální znění obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Nedílnou součástí  obchodních podmínek je reklamační řád.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu na jeho předchozí žádost.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Každá ze smluvní stran si nese své náklady na použití komunikačních prostředků nutných k realizaci obchodu dle těchto obchodních podmínek.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Na poskytnutí dárku prodávajícím kupujícímu se vztahuje § 2992 OZ, neboť prodávající obohacuje kupujícího s úmyslem ho obdarovat bez úmyslu se právně vázat.
Doručení a převzetí zboží
Zboží je doručováno přepravní službou, kterou si kupující zvolí při vyplňování objednávky.
Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat dodané zboží.
DOPORUČENÍ PRO KUPUJÍCÍHO: Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. O vadně doručené zásilce, či odmítnutí  převzetí porušené zásilky nás prosím bezodkladně informujte prostřednictvím elektronické pošty na adrese: eniicz@eniinails.com. 

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo prodávajícího, v závislosti na druhu kupujícím vybrané přepravy.

Reklamace u České pošty.
Pokud zboží po rozbalení vykazuje známky poškození, je třeba nejpozději druhý pracovní den se dostavit na poštu s celou zásilkou a uplatnit reklamaci poškození. Pošta s Vámi sepíše zápis o rozsahu poškození a tiskopis "prohlášení o uplatnění nároku na náhradu škody". V tomto tiskopise Vy uvedete, že postupujete svůj nárok na náhradu i se zásilkou odesílali a tiskopis podepíšete.
Pošta následně zašle zásilku na vlastní náklady na dodací poštu odesílatele, kde vyzvou naši společnost k uplatnění nároku na náhradu škody. Tento postup je v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a souladu s poštovními podmínkami České pošty,s.p.
K reklamaci je nutné předložit poškozené zboží a veškerý obalový materiál.
Společnost ENII-trade,s.r.o. nehradí škody způsobené dopravcem, u kterých nebyl dodržen výše uvedený postup reklamace u České pošty.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle tohoto  ustanovení, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje (§ 1818 OZ).
Pro zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít následující formulář:
„Oznámení o odstoupení od smlouvy

ENII-trade, s.r.o.

Vodní 111

Uherské Hradiště 686 01

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)¨

Číslo účtu, kam žádám vrátit kupní cenu:

Tel. kontakt:

 

Datum“

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na adresu uvedenou ve formuláři k odstoupení od smlouvy. Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby v případě, že chce využít svého práva na odstoupení do smlouvy ve lhůtě 14 dnů, uvedl  do písemného odstoupení číslo účtu, kam požaduje vrátit kupní cenu zboží, včetně telefonního kontaktu
Odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na adresu místa podnikání prodávajícího uvedenou v čl.I. odst. 1 těchto obchodních podmínek. Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby v případě, že chce využít svého práva na odstoupení do smlouvy ve lhůtě 14 dnů, uvedl  do písemného odstoupení číslo účtu, kam požaduje vrátit kupní cenu zboží, včetně telefonního kontaktu.
V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže zboží pro svou povahu nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
Prodávající upozorňuje spotřebitele, že neakceptuje vrácení zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy formou dobírky z důvodu nemožnosti kontroly obsahu zásilky.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Ochrana osobních údajů
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační list dostupný zde: https://www.enii-nails.cz/user/documents/pdf/reklamacni-formular-enii-nails.pdf

enii-nails.cz

platný pro všechny obchody  uskutečněné  od 19.4.2016

Tento reklamační řád upravuje ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a ve smyslu § 2085 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „OZ“) práva a povinnosti mezi prodávajícím ENII-trade, IČ 27668762, sídlem podnikání Uherské Hradiště, Vodní 111, PSČ 686 01 (dále jen „prodávající“), který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a kupujícím, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“), zejména pak rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění („reklamace“):

 

Vymezení základních pojmů
Kupujícím se rozumí osoba, jež uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu ke zboží nabízenému prodávajícím buď v internetovém e-shopu na adrese https://www.enii-nails.cz/ nebo v kamenné prodejně na adrese
Uherské Hradiště, Vodní 111, PSČ 686 01
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 175, 1. patro, PSČ 686 01
Praha - Nové Město, Petrská 1216/19, PSČ 110 00
Brno – Veveří, Slovákova 352/3, PSČ 602 00
nehledě na to, zda je kupujícím podnikatel či spotřebitel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 občanského zákoníku, dále jen OZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.(§ 420 odst. 2 OZ). Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami OZ.
Práva kupujícího z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
Zboží je vadné, není-li v ujednaném množství, jakosti a provedení; nebyly-li jakost a provedení ujednány, je zboží vadné, není-li v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Spotřebiteli prodávající odpovídá zejména za to, zda
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení. Zjevně poškozené zboží nebo jeho obal při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu. Kupující není povinen takové zboží převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.
Ve vztahu ke spotřebiteli platí, že projeví-li se vada věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. U zuživatelné věci se vyznačí  doba nejkratší trvanlivosti, u věci podléhající rychlé zkáze doba,  po kterou lze věc použít. Pro podnikatele platí ustanovení § 2112 OZ.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
na odstranění vady opravou věci,
na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle odst. 7 čl. II si zvolil, ihned při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději do tří pracovních dnů).. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo dle odst. 7 čl. II včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejná práva má kupující tehdy, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující spotřebitel má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne.
Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, pakliže
došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu, záručním listu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
Běh záruční doby: Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
Výjimky ze záruky: Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nedodržením postupu použití zboží uvedeného na obalu zboží, neodborným zacházením či  skladováním výrobku  v rozporu s podmínkami a doporučeními uvedenými na obalu výrobku.  
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,
elektrickým přepětím,
vystavení  slunečnímu záření zejména u UV gelů ( dochází k samovolnému vytvrzení gelu)
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, neodborným zásahem nebo zanedbáním péče o zboží,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním,
zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Na dárky, které prodávající kupujícímu poskytuje bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytováno jako dárek, vrátit v původním stavu prodávajícímu.

Způsob uplatnění reklamace
Práva z vady a záruky se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Reklamaci zboží lze uplatnit na této adrese prodávajícího: ENII-trade, s.r.o., IČ 27668762, sídlem podnikání Uherské Hradiště, Vodní 111, PSČ 686 01 nebo přímo v místě provozoven prodávajícího na adrese
Uherské Hradiště, Vodní 111, PSČ 686 01
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 175, 1. patro, PSČ 686 01
Praha - Nové Město, Petrská 1216/19, PSČ 110 00
Brno – Veveří, Slovákova 352/3, PSČ 602 00
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a v případě křehkého zboží označeno příslušnými symboly; balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: kompletní reklamované zboží (včetně veškerého příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (dle čl. II odst. 7 a 9).
Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či záruky, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání (reklamační protokol). Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. Pokud kupující spotřebitel zaslal zboží do reklamačního řízení přepravní službou, obdrží reklamační protokol mailem.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou nekompletní, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě, nedohodnete-li se s prodávajícím jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu – spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
V případě podnikatelů  vyřídí  prodávající reklamace v co nejkratší možné lhůtě.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího buď prostřednictvím sms, mailem nebo telefonicky, že je možné si zboží vyzvednout. Bylo-li zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající společně se zbožím předá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně zdůvodnění, proč reklamace nebyla přijata.
Náklady spojené s vyřízením reklamace
Náklady spojené s dopravou zboží  budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná, kupující zašle žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou zboží a doloží jejich výši. Proplaceny budou toliko nezbytné náklady (nejnižší možné) vynaložené na dopravu zboží, tedy poštovné. Kupující spotřebitel musí o proplacení těchto nákladů požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do dvou měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za uskladnění poplatek ve výši 50,- Kč denně za každý den prodlení s vyzvednutím zboží.
Závěrečné ustanovení
Prodej zboží  prodávajícím podléhá  dozoru  živnostenského úřadu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
V případě sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je pro tyto případy Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Reklamační formulář ke stažení naleznete zde.

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 19.4.2016.

 Tyto podmínky nahrazují VOP a reklamační řád z 1.4. 2014.

E-tržby
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického
výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.